Renungan

“Saya memohon maaf kepada semua pembaca blog kerana buat masa ini saya tidak dapat menghantar nota yang diminta kerana kesibukan tugas.Harap maklum "Tidak terjadi hari Kiamat sehingga Sungai Furat (Sungai Euphrates iaitu sebuah Gunung daripada emas. Ramai orang yang berperang untuk merebutnya. Maka terbunuh 99 daripada 100 orang yang berperang. Dan masing2 yang terlibat berkata, "Mudah2an akulah yang orang yang terselamat itu". Di dalam riwayat lain ada disebutkan, "Sudah dekat suatu masa di mana Sungai Furat akan menjadi surut airnya lalu ternampak perbendaharaan daripada emas, maka barang siapa yang hadir di situ JANGANLAH ia mengambil sesuatu pun daripada harta itu". (H.R. Bukhari Muslim)Saya memohon maaf kepada semua pembaca blog kerana buat masa ini saya tidak dapat menghantar nota yang diminta kerana kesibukan tugas.Harap maklum."

Sila Klik 'Like' jika anda suka blog ini.

Carian Blog Ini

Memuatkan ...

How to Upload Videos on Facebook Faster

on 15 Jan 2015

STEP 1

Open the video file in Windows Movie Maker. Click "File," mouse over "Save movie," and then scroll down the list to click "Facebook." This saves the video to your computer in a format optimized for Facebook. Then upload the compressed file to Facebook. This process can shave off much of the file's original size compared to uploading directly from the camera.

STEP 2
Avoid opening new tabs, playing Facebook games or browsing Facebook in general. Any browsing, especially anything that requires downloading, like viewing pictures or videos, will take away bandwidth from your upload and cause it to take that much longer.

STEP 3
Close any programs or processes on your computer that might use extra bandwidth, such as live streams, downloads, games or media players. This frees up additional bandwidth for your upload. Check any other computers on your connection as well. If any of them are using bandwidth, it can affect your data transfer even if it's not the same computer. This is especially important on slower connections.

Sumber : http://science.opposingviews.com/upload-videos-facebook-faster-14890.html
Tag :

How to Upload Videos on Facebook Faster

STEP 1

Open the video file in Windows Movie Maker. Click "File," mouse over "Save movie," and then scroll down the list to click "Facebook." This saves the video to your computer in a format optimized for Facebook. Then upload the compressed file to Facebook. This process can shave off much of the file's original size compared to uploading directly from the camera.

STEP 2

Avoid opening new tabs, playing Facebook games or browsing Facebook in general. Any browsing, especially anything that requires downloading, like viewing pictures or videos, will take away bandwidth from your upload and cause it to take that much longer.

STEP 3

Close any programs or processes on your computer that might use extra bandwidth, such as live streams, downloads, games or media players. This frees up additional bandwidth for your upload. Check any other computers on your connection as well. If any of them are using bandwidth, it can affect your data transfer even if it's not the same computer. This is especially important on slower connections.
Sumber : http://science.opposingviews.com/upload-videos-facebook-faster-14890.html
Tag :

Belajar Cara Belajar

on 28 Nov 2014

Tag :

Pengajaran Mikro

Tag :

Aplikasi Teori Kecerdasan

Tag :

Kemahiran Berfikir Dalam P&P

Tag :

Kaedah dan TeknikTag :

KBAT

on 20 Sep 2014

Tag :

PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN - Kepentingan Kaedah dan Teknik

on 6 Sep 2014

Kepelbagaian teknik pengajaran adalah untuk membantu para guru untuk menyampaikan pengajaran mereka dengan lebih berkesan. Pengajaran yang berkesan akan memberikan mutu pembelajaran yang berkesan kepada pelajar. Setiap pengajaran adalah diharapkan akan berlaku proses pembelajaran yang sempurna kepada pelajar. Segala peluang pembelajaran (learning opportunities) yang disediakan oleh guru hendaklah mendatangkan pengalaman pembelajaran (learning experiences) yang membawa kesan terhadap perubahan tingkah laku dari segi kognitif, psikomotor dan afektif.
Peluang pembelajaran dalam berbagai situasi, baik di dalam bilik darjah atau di luar kawasan sekolah, seharusnya menyeronokkan, bererti dan memantapkan lagi pembelajaran pelajar-pelajar. Apabila sesuatu mata pelajaran itu menyeronokkan sudah tentu ia akan menarik perhatian pelajar-pelajar untuk mempelajarinya. Menurut Gagne, Briggs dan Wager (1992), terdapat sembilan elemen utama untuk sesuatu pengajaran, iaitu:
 1. Menarik perhatian;
 2. Menyatakan objektif pelajaran;
 3. Merangsang proses mengingat semula kandungan lepas;
 4. Bahan-bahan yang boleh menimbulkan rangsangan pelajar;
 5. Memberikan bimbingan;
 6. Tugasan dan soalan;
 7. Membuat penilaian tahap penguasaan pelajar; dan
 8. Mengekal dan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran pelajar.

Proses pembelajaran berlaku di kalangan pelajar kerana guru telah mengajar tetapi ini tidak bererti pelajar-pelajarnya telah mempelajari apa yang diajarnya. Kepentingan bagi guru untuk memastikan pengajarannya benar-benar memberi kesan yang diharapkannya. Pelajar-pelajar berupaya mengamalkan apa yang telah dipelajari di sekolah dan diaplikasikan pada kehidupan mereka. Kepelbagaian kaedah dan teknik dalam pengajaran  merupakan salah satu cara untuk guru mengelakkan kebosanan. Pilihlah teknik yang bersesuaian dengan tajuk agar dapat menarik minat dan memotivasikan pelajar-pelajar untuk mengikut pelajaran.

Tag :

PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN - Definisi dan Konsep

Definisi dan Konsep
Pendidikan berkaitan proses pengajaran dan pembelajaran merupakan pernyataan mengenai perubahan yang diharapkan dalam pemikiran, tindakan atau perasaan pelajar akibat daripada sesuatu kursus atau program pendidikan.
Bloom (1956) menyatakan objektif pengajaran adalah merupakan pernyataan yang menerangkan tentang apa yang dapat pelajar lakukan setelah menyempurnakan sesuatu unit pelajaran. Kibler et al. (1981) pula menyatakan objektif pengajaran adalah suatu pernyataan yang akan menjelaskan hasil pembelajaran supaya dapat dikuasai oleh pelajar-pelajar pada akhir pembelajaran. Hasil pembelajaran perlu diukur atau dilihat untuk dijadikan sebagai suatu bukti objektif pembelajaran berlaku pada pelajar-pelajar.

Objektif pengajaran tidak memberitahu atau menerangkan kepada guru bagaimana hendak mengajar. Ia juga tidak memberitahu atau menerangkan kepada pelajar bagaimana hendak belajar. Kaedah mengajar adalah merupakan satu prosedur yang diamalkan oleh seorang guru secara sistematik dan teratur untuk melaksanakan sesuatu pelajaran dan mencapai objektifnya. Teknik pelajaran adalah merupakan satu strategi pelaksanaan yang dirancangkan oleh guru untuk mengendalikan sebahagian atau keseluruhan pelajarannya. Kedua-duanya mempunyai matlamat dan objektif yang sama iaitu memastikan proses pembelajaran pelajar-pelajar berlaku dengan berkesan.
Allen dan Seilman (1981) menegaskan bahawa tidak ada pendekatan atau teknik yang terbaik yang sesuai untuk segala situasi pengajaran.

Prinsip
Para pendidik atau guru akan menggunakan pelbagai teknik untuk menyampaikan pelajarannya. Penggunaan pelbagai gaya dan teknik pengajaran adalah penting kerana tidak semua perkara dapat dibincangkan dengan menggunakan pendekatan yang sama.
Mata pelajaran ini menggalakkan teknik dan gaya pembelajaran secara kendiri, akses kendiri dan terarah kendiri bagi tumpuan peningkatan pelbagai kecerdasan pelajar. Dalam setiap kegiatan pembelajaran, pemupukan nilai serta pemahaman unsur kesihatan dihubungkaitkan dengan kemahiran asas kesihatan. Amalan rutin kesihatan dilakukan dalam suasana riang dan meyakinkan.
Sesuatu teknik itu hendaklah selaras dengan kaedah yang diamalkan. Jika guru mengamalkan sesuatu kaedah yang berpusatkan pelajar (student-centred), penyampaian pelajaran dengan teknik ceramah atau kuliah adalah tidak sesuai. Tujuan pengajaran-pembelajaran yang berlainan memerlukan strategi yang berbeza-beza. Pemilihan kaedah atau teknik sangat dipengaruhi oleh tajuk pelajaran, matlamat pelajaran dan paras penerimaan (receptive level) pelajar-pelajar.
Oleh yang demikian, seorang guru PJK yang baik sentiasa peka, bersedia dan cekap menyesuaikan strategi penyampaiannya dengan keperluan kelasnya. Berikut adalah beberapa jenis teknik pengajaran yang boleh diamalkan oleh guru dalam penyampaian pelajaran Pendidikan Kesihatan. Antara teknik yang dihuraikan adalah:

 1. Demonstrasi;
 2. Ceramah;
 3. Perbincangan;
 4. Sumbangsaran;
 5. Lakonan;
 6. Projek;
 7. Lawatan;
 8. Bercerita;
 9. Nyayian;
 10. Penyelesaian masalah;
 11. Perbahasan;
 12. Papan kenyataan;
 13. Permainan pendidikan;
 14. Main peranan;
 15. Simulasi;
 16. Pendidikan rakan sebaya;
 17. Media massa; dan
 18. Bahan audiovisual.
Tag :

PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN - Prinsip

Keberkesanan Pendidikan Kesihatan merupakan sesuatu yang perlu diberi keutamaan oleh pihak sekolah dan guru. Untuk memastikan keberkesanan Pendidikan Kesihatan beberapa prinsip digariskan sebagai panduan pengajar untuk merancang dan panduan untuk merangka aktiviti pengajaran mereka. Para pengajar perlu peka kepada sumber-sumber yang berkaitan dengan proses pengajaran supaya sumber-sumber yang diperolehi seiring dengan situasi dan mengikut perkembangan kesihatan semasa. Antara prinsip yang digariskan bagi menjamin keberkesanan Pendidikan Kesihatan ialah:
 1. Berdasarkan kepada perubahan tingkah laku yang positif.
 2. Hendaklah berasaskan kepada keperluan dan kepentingan pelajar, keluarga dan masyarakat dan negara.
 3. Mempertimbangkan faktor-faktor sosiobudaya dan ekonomi yang mempengaruhi tingkah laku kesihatan.
 4. Memberi peluang kepada para pelajar untuk belajar melalui penglibatan mengikut peringkat kesediaan dan kematangan mereka.
 5. Mengamalkan strategi pengajaran bersepadu dan bersesuaian dengan mata pelajaran tersebut dan mata pelajaran lain supaya ia lebih bererti kepada para pelajar.
 6. Proses pembelajaran perlu menjadi sebahagian daripada keseluruhan kurikulum dan berpandukan kepada prinsip-prinsip pedagogi.
 7. Pembelajaran perlulah berasaskan fakta kesihatan dan berdasarkan pendekatan saintifik yang positif.
 8. Penerapan nilai-nilai murni secara terancang dan secara tidak langsung  dalam Pendidikan Kesihatan.
 9. Pendidikan Kesihatan hendaklah dianggap sebahagian daripada program pembangunan kesihatan masyarakat.
 10. Proses pendidikan perlu menumpukan perhatian kepada perkembangan kemahiran berfikir dan perkembangan pengetahuan di kalangan para pelajar.

Adalah penting apabila kemahiran dan kemampuan berfikir diberi penegasan semasa mendidik supaya pelajar dapat berfikir dan menilai setiap permasalahan berdasarkan perubahan teknologi, gaya hidup, sosiolisasi dan permasalahan yang berkaitan dengan kesihatan. Pendidikan yang sempurna dan terancang berupaya menyediakan bekalan ilmu pengetahuan kepada pelajar untuk menghadapi perubahan zaman serta berupaya menyesuaikan pengetahuan yang ada dengan keadaan semasa.
Tag :

PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN - PENGENALAN

PENGENALAN
“Rakyat Sihat Negara Maju” adalah satu cogan kata yang mempunyai maksud yang positif dalam proses kemajuan negara. Kesihatan merupakan satu aspek yang sangat penting bagi merealisasikan matlamat sesebuah negara. Ia merupakan keperluan asas bagi sesebuah negara untuk terus maju dan membangun sehingga matlamatnya ditetapkan. Konsep kesihatan telah ditekankan sejak Rancangan Malaysia Keenam di mana kesihatan telah diberikan keutamaan. Pelbagai strategi dan program telah dijalankan di setiap kawasan sama ada di dalam atau di luar bandar bagi mewujudkan budaya dan gaya hidup sihat di kalangan penduduk setempat
Tag :

Missing

on 28 Ogo 2014


Tag :

Ebola virus disease

on 23 Ogo 2014

Ebola virus disease
Key facts

·         Ebola virus disease (EVD), formerly known as Ebola haemorrhagic fever, is a severe, often fatal illness in humans.
·         EVD outbreaks have a case fatality rate of up to 90%.
·         EVD outbreaks occur primarily in remote villages in Central and West Africa, near tropical rainforests.
·         The virus is transmitted to people from wild animals and spreads in the human population through human-to-human transmission.
·         Fruit bats of the Pteropodidae family are considered to be the natural host of the Ebola virus.
·         Severely ill patients require intensive supportive care. No licensed specific treatment or vaccine is available for use in people or animals.
Ebola first appeared in 1976 in 2 simultaneous outbreaks, in Nzara, Sudan, and in Yambuku, Democratic Republic of Congo. The latter was in a village situated near the Ebola River, from which the disease takes its name.
Genus Ebolavirus is 1 of 3 members of the Filoviridae family (filovirus), along with genus Marburgvirus and genus Cuevavirus. Genus Ebolavirus comprises 5 distinct species:
·         Bundibugyo ebolavirus (BDBV)
·         Zaire ebolavirus (EBOV)
·         Reston ebolavirus (RESTV)
·         Sudan ebolavirus (SUDV)
·         Ta├» Forest ebolavirus (TAFV).
BDBV, EBOV, and SUDV have been associated with large EVD outbreaks in Africa, whereas RESTV and TAFV have not. The RESTV species, found in Philippines and the People’s Republic of China, can infect humans, but no illness or death in humans from this species has been reported to date.
Transmission
Ebola is introduced into the human population through close contact with the blood, secretions, organs or other bodily fluids of infected animals. In Africa, infection has been documented through the handling of infected chimpanzees, gorillas, fruit bats, monkeys, forest antelope and porcupines found ill or dead or in the rainforest.
Ebola then spreads in the community through human-to-human transmission, with infection resulting from direct contact (through broken skin or mucous membranes) with the blood, secretions, organs or other bodily fluids of infected people, and indirect contact with environments contaminated with such fluids. Burial ceremonies in which mourners have direct contact with the body of the deceased person can also play a role in the transmission of Ebola. Men who have recovered from the disease can still transmit the virus through their semen for up to 7 weeks after recovery from illness.
Health-care workers have frequently been infected while treating patients with suspected or confirmed EVD. This has occurred through close contact with patients when infection control precautions are not strictly practiced.
Among workers in contact with monkeys or pigs infected with Reston ebolavirus, several infections have been documented in people who were clinically asymptomatic. Thus, RESTV appears less capable of causing disease in humans than other Ebola species.
However, the only available evidence available comes from healthy adult males. It would be premature to extrapolate the health effects of the virus to all population groups, such as immuno-compromised persons, persons with underlying medical conditions, pregnant women and children. More studies of RESTV are needed before definitive conclusions can be drawn about the pathogenicity and virulence of this virus in humans.
Signs and symptoms
EVD is a severe acute viral illness often characterized by the sudden onset of fever, intense weakness, muscle pain, headache and sore throat. This is followed by vomiting, diarrhoea, rash, impaired kidney and liver function, and in some cases, both internal and external bleeding. Laboratory findings include low white blood cell and platelet counts and elevated liver enzymes.
People are infectious as long as their blood and secretions contain the virus. Ebola virus was isolated from semen 61 days after onset of illness in a man who was infected in a laboratory.
The incubation period, that is, the time interval from infection with the virus to onset of symptoms, is 2 to 21 days.
Diagnosis
Other diseases that should be ruled out before a diagnosis of EVD can be made include: malaria, typhoid fever, shigellosis, cholera, leptospirosis, plague, rickettsiosis, relapsing fever, meningitis, hepatitis and other viral haemorrhagic fevers. Ebola virus infections can be diagnosed definitively in a laboratory through several types of tests:
·         antibody-capture enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
·         antigen detection tests
·         serum neutralization test
·         reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) assay
·         electron microscopy
·         virus isolation by cell culture.
Samples from patients are an extreme biohazard risk; testing should be conducted under maximum biological containment conditions.

Vaccine and treatment
No licensed vaccine for EVD is available. Several vaccines are being tested, but none are available for clinical use.
Severely ill patients require intensive supportive care. Patients are frequently dehydrated and require oral rehydration with solutions containing electrolytes or intravenous fluids.
No specific treatment is available. New drug therapies are being evaluated.
Natural host of Ebola virus
In Africa, fruit bats, particularly species of the genera Hypsignathus monstrosus, Epomops franqueti and Myonycteris torquata, are considered possible natural hosts for Ebola virus. As a result, the geographic distribution of Ebolaviruses may overlap with the range of the fruit bats.
Ebola virus in animals
Although non-human primates have been a source of infection for humans, they are not thought to be the reservoir but rather an accidental host like human beings. Since 1994, Ebola outbreaks from the EBOV and TAFV species have been observed in chimpanzees and gorillas.
RESTV has caused severe EVD outbreaks in macaque monkeys (Macaca fascicularis) farmed in Philippines and detected in monkeys imported into the USA in 1989, 1990 and 1996, and in monkeys imported to Italy from Philippines in 1992.
Since 2008, RESTV viruses have been detected during several outbreaks of a deadly disease in pigs in People’s Republic of China and Philippines. Asymptomatic infection in pigs has been reported and experimental inoculations have shown that RESTV cannot cause disease in pigs.
Prevention and control
Controlling Reston ebolavirus in domestic animals
No animal vaccine against RESTV is available. Routine cleaning and disinfection of pig or monkey farms (with sodium hypochlorite or other detergents) should be effective in inactivating the virus.
If an outbreak is suspected, the premises should be quarantined immediately. Culling of infected animals, with close supervision of burial or incineration of carcasses, may be necessary to reduce the risk of animal-to-human transmission. Restricting or banning the movement of animals from infected farms to other areas can reduce the spread of the disease.
As RESTV outbreaks in pigs and monkeys have preceded human infections, the establishment of an active animal health surveillance system to detect new cases is essential in providing early warning for veterinary and human public health authorities.
Reducing the risk of Ebola infection in people
In the absence of effective treatment and a human vaccine, raising awareness of the risk factors for Ebola infection and the protective measures individuals can take is the only way to reduce human infection and death.
In Africa, during EVD outbreaks, educational public health messages for risk reduction should focus on several factors:
Reducing the risk of wildlife-to-human transmission from contact with infected fruit bats or monkeys/apes and the consumption of their raw meat. Animals should be handled with gloves and other appropriate protective clothing. Animal products (blood and meat) should be thoroughly cooked before consumption.
Reducing the risk of human-to-human transmission in the community arising from direct or close contact with infected patients, particularly with their bodily fluids. Close physical contact with Ebola patients should be avoided. Gloves and appropriate personal protective equipment should be worn when taking care of ill patients at home. Regular hand washing is required after visiting patients in hospital, as well as after taking care of patients at home.
Communities affected by Ebola should inform the population about the nature of the disease and about outbreak containment measures, including burial of the dead. People who have died from Ebola should be promptly and safely buried.
Pig farms in Africa can play a role in the amplification of infection because of the presence of fruit bats on these farms. Appropriate biosecurity measures should be in place to limit transmission. For RESTV, educational public health messages should focus on reducing the risk of pig-to-human transmission as a result of unsafe animal husbandry and slaughtering practices, and unsafe consumption of fresh blood, raw milk or animal tissue. Gloves and other appropriate protective clothing should be worn when handling sick animals or their tissues and when slaughtering animals. In regions where RESTV has been reported in pigs, all animal products (blood, meat and milk) should be thoroughly cooked before eating.

Controlling infection in health-care settings
Human-to-human transmission of the Ebola virus is primarily associated with direct or indirect contact with blood and body fluids. Transmission to health-care workers has been reported when appropriate infection control measures have not been observed.
It is not always possible to identify patients with EBV early because initial symptoms may be non-specific. For this reason, it is important that health-care workers apply standard precautions consistently with all patients – regardless of their diagnosis – in all work practices at all times. These include basic hand hygiene, respiratory hygiene, the use of personal protective equipment (according to the risk of splashes or other contact with infected materials), safe injection practices and safe burial practices.

Health-care workers caring for patients with suspected or confirmed Ebola virus should apply, in addition to standard precautions, other infection control measures to avoid any exposure to the patient’s blood and body fluids and direct unprotected contact with the possibly contaminated environment. When in close contact (within 1 metre) of patients with EBV, health-care workers should wear face protection (a face shield or a medical mask and goggles), a clean, non-sterile long-sleeved gown, and gloves (sterile gloves for some procedures).

Laboratory workers are also at risk. Samples taken from suspected human and animal Ebola cases for diagnosis should be handled by trained staff and processed in suitably equipped laboratories.
Tag :

Share Profit Shops

on 24 Jul 2014Tag :

Label

Umum (108) Olahraga (83) Info Kesihatan (43) Sains Sukan (38) Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan (37) PJ (36) kesihatan (35) PJM3101 (29) Pendidikan Pergerakan (24) Sukan dan rekreasi (24) Bola Sepak (22) anatomy (22) PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN (21) Sistem Pertandingan (21) senaman (20) Hoki (19) Psikologi Sukan Gunaan (19) PENYAKIT (17) Pend.Luar (17) Kecederaan Sukan (16) PSIKOLOGI DAN SOSIOLOGI SUKAN (16) Permainan Kecil (15) PENGUKURAN DAN PENILAIAN (14) PERGERAKAN ASAS (14) Bola Tampar (12) PERMAINAN (11) PJ1311P4 (10) PJM3114 (10) info sukan (8) kriket (8) Bantu mula (7) Biomekanik (7) Bola Baling (7) Online Biz (7) kolesterol (7) KEMAHIRAN ASAS (6) Lompat Jauh (6) Prinsip senaman (6) GIMNASTIK PENDIDIKAN (5) HBHE 2103 (5) KONFLIK DAN STRESS (5) Olimpik (5) PERGERAKAN PENDIDIKAN (5) Pemakanan (5) Pendidikan Luar (5) Piala Dunia Fifa 2010 (5) Ramadhan (5) The 3 Fives (5) Umum.Badminton (5) le tour de langkawi (5) nutrition (5) KALORI (4) Kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia (4) Lontar Peluru (4) PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN (4) Pendidikan Jasmani (4) Permaianan (4) Tenis (4) lompat tinggi (4) pembelajaraan motor (4) strok/angin ahmar (4) teori pembelajaran (4) Human Reproductive System (3) PENGUJIAN (3) Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025 (3) Pendidikan (3) Pengenalan PJ (3) Piala Suzuki 2010 (3) Ragbi (3) Rehat Minda (3) Rugby (3) Sprint Drill (3) kaedah pengajaran (3) pembelajaran motor (3) tali (3) Bioasli (2) Bola Keranjang (2) Euro 2012 (2) Futsal (2) Gimnastik berirama (2) HBHE3103 (2) HBPE3303 (2) How do I know if my Nokia Mobile is Original? (2) KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN HOKI (2) KESAN RADIASI NUKLEAR KEPADA MANUSIA (2) KONSEP DAN DEFINISI PENDIDIKAN KESIHATAN (2) Kaedah Latihan (2) Kepimpinan Jurulatih (2) Krisis Mesir (2) Lumba Basikal (2) Meditasi (2) MotorGP (2) PJ 1 Akademik (2) PJM3105 PERTUMBUHAN dan PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MOTOR (2) Pengurusan Pendidikan Jasmani (2) Pengurusan Sukan (2) Pergerakan Kreatif (2) Piala Suzuki 2010.Safee Sali (2) Pray For Japan (2) Prinsip-prinsip Latihan. (2) Program Kesihatan Sekolah (2) SISTEM SARAF (2) Satah anatomi dalam posisi anatomi (2) Sistem Saraf Pusat (2) Stres (2) Theory and Methodology of Training. (2) Tiga Lima (2) Undang-undang Permainan (2) Vitamin (2) kemahiran asas bola tampar (2) khairul fahmi (2) manggaAd (2) pbs (2) world cup 2010 (2) www.zaireey-myeasyhits4u.blogspot.com (2) . (1) AFC (1) Aerobic (1) Bola Jaring (1) FALSAFAH (1) GAYA HIDUP SIHAT (1) GLOSSARY (1) Gambar Pilihan Hari Ini (1) Grand Prix (1) HBHE1203 (1) HBHE3203 (1) HBPE 3203 (1) HBPE3303SMP - KEGIATAN PROFESIONAL (1) HUKUM NEWTON KETIGA (AKSI DAN REAKSI) (1) Hukum Newton (1) ISTIREHAT.SENGGANG (1) Ibu (1) Isthmian Games (1) Isu semasa (1) JENIS IMAGERI (1) Jenis kecederaan (1) Jenis-jenis Khemah (1) Jenis-jenis Tendangan (1) Jumpers Knee (Patellar tendinopathy) (1) KAEDAH PENGAWALAN PENDARAHAN (1) KBAT (1) KEGUNAAN IMAGERI (1) KEHEBATAN MINYAK KELAPA DARA (1) KEPENTINGAN PENDIDIKAN JASMANI (1) KERUNTUHAN AKHLAK (1) KESEDARAN MASA (1) KESEDARAN PERKAITAN PELBAGAI BAHAGIAN TUBUH BADAN (1) KESEDARAN RITMA (1) KESEDARAN RUANG (1) KESEDARAN TUBUH BADAN (1) KESENGGANGAN (1) KONSEP ORGANISASI (1) Kaedah-kaedah latihan autogenik (1) Kajian Jurnal (1) Keagresifan Dalam Sukan (1) Kecemerlangan dalam kejurulatihan (1) Kecemerlangan dalam sukan (1) Kecergasan (1) Kelenjar Adrena (1) Kelenjar Paratiroid (1) Kelenjar Pineal (1) Kelenjar Pituitari (1) Kelenjar Timus (1) Kelenjar Tiroid (1) Kepantasan (1) Keperluan Kalori (1) Kesan-Kesan Pencemaran Nuklear (1) Kidney Transplant Surgery (1) Kitaran haid (1) Konsentrasi (1) Konsep Latihan Atlet Muda (1) Koordinasi (1) Kuasa (1) LARI JARAK JAUH (3 (1) LATIHAN AUTOGENIK / AUTOGENIK TERAPI. (1) LOMPAT KIJANG (1) LTDL 2012 (1) Lari Berhalangan.olahraga (1) Lari jarak sederhana (1) Lee Chong Wei (1) Libya (1) MEDIUM/ OBJEK MEDITASI (1) MENGUMPAN (1) MEREJAM (1) MH370 (1) Majlis Sukan Negara (1) Malaysia Cergas (1) MalaysianGP (1) Mandi Junub (1) Masa reaksi (reaction time) (1) Memori Berkerja (1) Memori Sensori (1) Merancang Jantina Bayi (1) Merancap (Onani) (1) Metabolisme (1) Microorganism and virgin coconut oil (1) Mimpi ghairah (1) Model Memori Stor Berganda (1) Mubarak (1) Nasib Pelajar Kita (1) Norma UKJK (1) Nota Pertolongan Cemas (1) ORGAN REPRODUKTIF REMAJA LELAKI (1) Objektif Kurikulum Pendidikan Jasmani (1) PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 11 TAHUN 2011 (1) PEMINDAHAN MANGSA KEDALAM PENGUSUNG BUATAN (SELIMUT) (1) PENGERTIAN PENGUJIAN (1) PENGHARGAAN (1) PENILAIAN (1) PENYAKIT ENDOMETRIOSIS (1) PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB MSN (1) PERANCANGAN KEJOHANAN (1) PERATURAN UNDANG-UNDANG 10 000 Meter (1) PERIFERAL DAN AUTONOMIK (1) PERNAFASAN (1) PERUBAHAN SOSIAL (1) PIALA SULTAN AZLAN (1) Paris Hilton Converts to Islam (1) Patella Tapping of sports injury (1) Paul (1) Pedidikan Jasmani (1) Pekeliling Iktisas (1) Penderaan Seksual (1) Pendidikan Jasmani dan Sains SukanTeknik bernafas betul (1) Pengertian Remaja (1) Pengurusan Panitia Sekolah (1) Pengurusan Stor Pendidikan Jasmani (1) Pergerakan (1) Pergerakan Sendi.satah pergerakan (1) Permainan Rounders (1) Pistorius (1) Prevention and Treatment Of Sports Injury (1) Prinsip Pengurusan Pendidikan Jasmani (1) Prinsip Pengurusan Sukan (1) Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS) (1) Proses Reproduktif Manusia (1) REHAT (1) Rawatan Kecederaan Ringan. (1) Rawatan Untuk Kecederaan Tidak Dijangka (1) Robert VITTEK (1) Rokok Eletronik? (1) SEJARAH (1) SEJARAH PENDIDIKAN JASMANI (1) SEJARAH PERMAINAN BOLA JARING (1) SEJARAH PERMAINAN TENIS (1) SENARAI HOTEL RESORT YANG MENDAPAT SIJIL HALAL (1) SISTEM ENDOKRIN (1) SOSIALISASI SUKAN (1) Satan On Duty (1) Sebab-sebab anaemia (1) Servis Bawah Tangan (1) Sifilis (1) Sinusitis (1) Soalan Peperiksaan (1) Solfball (1) Stevia (1) Sukan Prestasi Tinggi (1) Sukan untuk Semua (Sukan Massa) (1) Susilo Bambang Yudhoyono (1) Susu (1) Susu Formula (1) TEKNIK PEMINDAHAN MANGSA (1) TV UP NETWORK (1) TV di blog (1) Teamwork Revolution Power System (1) carbohydrate loading (1) journal (1) kenaikan pangkat (1) letourde langkawi (1) pelan pembangunan pendidikan malaysia 2013-2025 (1) peperiksaan (1) piala dunia 2014 (1) quadrant jump (1) suzuki cup (1) ukuran Gelanggang (1)

Google+ Followers

Tetamu Istimewa Saya

spshops.com

spshops.com
Jom Sertai Kami.

Peluang Jana Pendapatan On9

Peluang Jana Pendapatan On9
Pendaftaran Percuma - Keahlian Seumur Hidup
 
© Zaireey@Sports | All Rights Reserved
D.I.Y Themes ByBelajar SEO